Toppbild

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är ett första besked för att du ska kunna fortsätta din planering och projektering av byggnationen (lokaliseringsprövning). Samhällsbyggnadsnämnden prövar om platsen är lämplig för ändamålet. Inom detaljplanelagt område kan du ansöka om bygglov direkt.

 

Grannfastigheten, kända sakägare och organisationer som berörs av ansökan ska underrättas och ges tillfälle att yttra sig. Inför bygglovet kommer du att behöva redovisa tillstånd från miljöenheten angående hur du har tänkt lösa vattenförsörjning och avlopp.

Förhandsbesked är enligt gällande delegationsordning alltid ett nämndbeslut, normalt tas beslutet i nämndens arbetsutskott.

Positivt beslut om förhandsbesked är giltigt i två år vilket innebär att bygglovsansökan måste lämnas in inom den tiden, annars upphör förhandsbeskedet att gälla.

 

Vilka handlingar behövs?

  • En enkel situationsplan med byggnader och vägen till byggnaderna redovisas på en karta.
  • Om du vill stycka av en tomt ska planerad tomt ritas på kartan. Själva avstyckningen regleras av lantmäteriet efter beviljat förhandsbesked.
  • En beskrivning av vad du vill bygga, gärna med bilder.

 

Ytterligare handlingar kan komma att begäras beroende på ärendets omfattning.

 

Ansökningsblankett

E-tjänst

 

Uppdaterad 2017-03-23 av Byggenheten
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >