Toppbild

Ny cykelplan för en ökad och säkrare cykling

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari att anta en ny cykelplan för kommunen. Cykelplanen omfattar hela kommunen och innehåller förslag till investeringsåtgärder inom respektive tätort som sedan ligger till grund för prioritering och utbyggnad.
 

Cykelplanens förslag till framtida cykelnät har ett tidsperspektiv fram till år 2040, d v s samma tidshorisont som för översiktsplanen och trafikstrategin. Cykelplanen utgör ett led i arbetet att stärka cykelns position i trafiksystemet och bidrar till att Strängnäs kommun blir en mer cykelvänlig kommun. Cykelplanens övergripande målsättning är att medverka till att öka andelen cyklister. Cykelplanens åtgärdsförslag leder till en ökad och säkrare cykling, vilket ger flera positiva effekter för miljön, folkhälsan och stadsmiljön.

Huvudansvaret ligger på Teknik- och servicenämnden

Huvudansvaret för att verkställa kommunens cykelplanering ligger på Teknik- och servicenämnden, som i rollen som väghållare har ansvar för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens gator. I detta ansvar ingår även trafiksäkerhetsarbetet samt framtagande av de planeringsunderlag som behövs för genomförandet av cykelplanen.


Handlingar: Cykelplan

Uppdaterad 2017-03-03
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >