Toppbild

  • Gorsingeskogen-illustration.jpg
  • Gorsingeskogen-snedbild.jpg

 

Strängnäs etableringspark

 

Beskrivning

Projektet omfattar ca 140 ha planlagd mark för industri- och handelsändamål. Kommunen äger ca 80 hektar mark och Kilenkrysset AB äger resterande del om ca 60 hektar. Området ligger strategiskt placerat i anslutning till Rv 55 och E20.

Nuläge

Projektering pågår och en första etapp för utbyggnad av allmänna industrigator är planerad att påbörjas under hösten 2015 – våren 2016.

Länkar

www.separk.se
Detaljplan

Kontaktperson

Jörgen Altin
Exploateringsingenjör
Telefon 0152-293 03
jorgen.altin@strangnas.se

Status

Bildikon för samhällbyggnadsprojekt - Genomförande


Samhällsbyggnads-
kontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Mer kontaktinformation

 

Mark och exploatering

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >