Bygga, bo och miljö

Samhällsplanering

Den 2 maj 2011 trädde en ny Plan- och bygglag i kraft. För mer information om lagen klicka på Boverkets egen webbsida.

Hur användningen av mark- och vattenområden, den fysiska planeringen, ska bedrivas är till stor del reglerat i Plan- och bygglagen, PBL. I Plan- och bygglagen står det bland annat: För att få använda mark för bebyggelse, ska marken vara lämplig för ändamålet. Där finns också bestämmelser om allmänna intressen som ska beaktas, om krav på byggnader mm.

Bild på plankarta

Norra Staden - skiss över blivande ny stadsdel i Strängnäs.

Där anges också hur samråd och granskning ska gå till för att du som är intresserad ska kunna lämna synpunkter på förslagen. Strängnäs kommuns ambition är att ha en så bred och öppen dialog som möjligt kring bebyggelse- utveckling och andra mark- och vatten- frågor. Att kunna delta i samråd som rör planfrågor är en lagreglerad demo-kratisk rätt för alla medborgare.

Översiktsplaner

Här kan du läsa mer om kommunens översiktsplanering 

Planprocessen

Beskriver hur detaljplanearbetet går till steg för steg.

Detaljplaner

Med kartverktyget "Mälardalskartan" kan du se och även hämta hem gällande detaljplaner. Vill du öppna verktyget i en egen flik trycker du på den mindre knappen med en kvadrat.
Läs mer om hur du kan hämta detaljplaner under menyn Detaljplaner och planprogram. 

Övriga projekt

Här hittar du pågående utredningar, specialarrangemang mm med anknytning till kommunens samhällsplanering.

Alla typer av planhandlingar kan beställas, läs mer om hur du gör här.

Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

PLANENHETEN

645 80 Strängnäs
0152-291 00, växel

 
Ställ dina frågor direkt till
 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365