Toppbild

Buller

Det finns ingen enhetlig definition av när ljud övergår till att bli buller. Ljuv musik för den ene kan upplevas som buller för den andre. Man brukar därför beskriva buller som "icke önskvärt ljud". Med andra ord är det inte alltid ljudnivån som är den viktigaste orsaken till ljudets effekter på människan. Ljudets karaktär, under vilka förhållanden ljudet förekommer och personliga faktorer kan vara orsaker till att ett ljud upplevs som buller.

 

Buller i bostaden

Buller i den egna bostaden upplevs ofta som mycket störande för den boende. Bullret kan härstamma från den egna byggnaden, till exempel från ventilationssystem, tvättstugor, grannar eller verksamheter i fastigheten. 

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus finns riktvärden för ljudnivåer som inte bör överskridas i bostäders sov- och vardagsrum. De riktvärden som gäller är 30 dBA ekvivalent ljudnivå, och 45 dBA maximal ljudnivå. Musik och annat buller med hörbara tonkomponenter bedöms hårdare, och riktvärdet är då 25 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Om det är grannarna som orsakar bullret är det viktigt att du först och främst tar kontakt med den som stör så att de har chans att bättra sig. Om det inte hjälper eller om bullret orsakas av någon installation i fastigheten ska du vända dig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Om problemet trots detta inte kan lösas kan du kontakta kommunens miljöenhet.

 

Externt buller

Trafik och verksamheter i närheten av bostäder kan också vara en orsak till buller i bostäder. Fläktar på grannfastigheter kan vara en källa till bullerstörningar. Då är det Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller som ska tillämpas. 

Om du som fastighetsägare har uppmanats att göra en bullermätning kan du läsa mer om hur denna ska genomföras i miljöenhetens Information om bullermätning.

Information om bullermätning

 

Störs du av Härads skjutfält?

Strängnäs kommun arbetar aktivt med problemen kring Härads skjutfält. På kort sikt försöker kommunen påverka Försvarsmakten och Länsstyrelsen att se till att störningarna minskar genom olika åtgärder.

Om du störs av skjutfältets övningar bör du i första hand kontakta Försvarsmakten enligt verksamhetsansvaret. Om Försvarsmakten får kännedom om klagomålet redan under övningen kan de ha möjlighet att göra något direkt.

Kontaktuppgifterna till Försvarsmakten är:

Härads skjutfältsexpedition 0152-701 58 (ska vara bemannad under övning)

E-postadressen är : exp-hkv@mil.se

Om du känner att du inte får gehör för dina synpunkter när du kontaktar Försvarsmakten enligt ovan, är det till Generalläkaren som du ska vända dig. Generalläkaren är tillsynsmyndighet för försvarets anläggningar. Eventuella klagomål som gäller försvarets verksamhet på Härads skjutfält handläggs inte av kommunen.

E-postadress till Generalläkaren: exp-gl@mil.se

Ange i din e-post när, var och på vilket sätt du upplevt störning, samt ditt namn och telefonnummer för att ge Försvarsmakten eller Generalläkaren möjlighet att ställa kompletterande frågor och eventuellt återkoppla till dig.

Uppdaterad 2017-04-05 av Miljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >