Toppbild

Muddring

Uppläggning muddermassor

Hantering av muddermassor

Enligt miljöbalkens bestämmelser är upplägg av muddermassor miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig. Muddermassor räknas som avfall och får inte dumpas i vattenområde utan dispens från Naturvårdsverket. Du kan alltså inte flytta muddermassor från ett ställe i vattnet till ett annat utan tillstånd. Om du planerar att lägga upp muddermassor på land krävs enligt miljöbalken att du minst sex veckor i förväg anmäler vad du tänker göra till Miljöenheten. Detta gäller under förutsättning att föroreningsrisken från massorna endast är ringa.

För muddermassor med större föroreningsrisk måste tillstånd till upplägget sökas hos länsstyrelsen.

 

Val av upplagsplats

Det är viktigt att noga tänka igenom och välja så lämplig upplagsplats som möjligt. Speciell försiktighet bör iakttas vid upplägg av finsediment (lera,silt) som kan innehålla stora mängder sulfid. Upplägg av sulfidhaltiga muddermassor kan medföra risk för spridning av surt metallhaltigt vatten. När sådana jordar grävs upp och kommer i kontakt med luftens syre oxideras sulfiderna, vilket medför att pH sjunker och metaller frigörs. Leran bör täckas över omedelbart med ett rejält lager med matjord som sås in.

Upplägget ska ske så att massorna inte eroderas ut i vattnet vid högt vattenstånd, d v s med god marginal ovanför högsta vattenlinjen och även i skydd mot påverkan från islossning. Vidare är det viktigt att eliminera risken för att intilliggande marker/vattendrag nås av ev föroreningar från muddermassorna. Uppläggningen bör också utformas så att den så långt som möjligt smälter in i omgivningen och att den naturliga strandlinjen bevaras.

Uppdaterad 2017-01-13
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >