Toppbild

Tobaksförsäljning

Tobaksanvändning är den enskilt största orsaken till sjukdom, förtida död och hälsobesvär i västvärlden idag. Tobak är mycket beroendeframkallande, och medför större hälsorisker ju tidigare i liver man börjar använda tobak. Risken att bli tobaksanvändare är mycket liten om man inte börjat i unga år. Åtgärder som försenar och förhindrar tobaksdebuten medför därför förbättrad folkhälsa.  

 

Tobakslagen har i syfte att begränsa tobakens skadeverkningar, och innehåller en rad bestämmelser om handel med tobaksvaror. Ett stort fokus ligger på att senarelägga tobaksdebuten. Det är till exempel förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år, och tobaksvaror utan varningstexter får inte säljas till konsument. 

 

Anmälningsplikt

Som tobaksförsäljare är du skyldig att anmäla din försäljning till kommunen innan försäljningen påbörjas. Alla nyetableringar och ägarbyten omfattas av anmälningsplikten. Använd denna blankett

Med anmälan måste ett egenkontrollprogram bifogas. Folkhälsomyndigheten tillhandahåller detta förslag som gärna kan användas. Förslag till egenkontrollprogram.

All försäljning av tobak, även tillfällig och i liten omfattning, är anmälningspliktig! 

Kom ihåg att egenkontrollprogrammet främst är ett dokument som ska användas inom den egna verksamheten, en kopia måste finnas på försäljningsstället. 

Att inte anmäla sin tobaksförsäljning innan den påbörjas kan vara brottsligt och medför därför polisanmälan.

 

Tillsyn

Folkhälsomyndigheten är central tillsynsmyndighet för tobakslagen. Nämnden för hållbart samhälle har i Strängnäs kommun ansvar för den operativa tillsynen. 

Miljöenheten i Strängnäs utför tillsynen enligt tobakslagen. Detta innebär att vi bistår med information om tobakslagens regler samt kontrollerar hur dessa regler följs. Denna kontroll görs främst genom regelbundna planerade inspektioner på försäljningsställena. Vid inspektionerna kontrolleras det hur tobakslagens regler för marknadsföring, produktkontroll, ålderskontroll, märkning samt egenkontroll följs.

Det är näringsidkaren som har ytterst ansvar för att tobakslagens regler följs inom verksamheten.

 

Avgifter

Kommunen får enligt tobakslagen § 19 a ta ut en avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksvaror.

Avgiften baserar sig på självkostnadsprincipen och ska således täcka de kostnader kommunen har för hanteringen av tobakstillsynen. Dessa uppgår till anmälanshantering och registrering, information och tillsyn i form av regelbundna besök på försäljningsställena med mera. 

 

Ålderkontroll

Det är förbjudet att inom näringsverksamhet sälja eller på annat sätt tillhandahålla tobaksvaror till personer under 18 år. Det är försäljaren som måste förvissa sig om att personen är över 18 år. 

 

Sanktioner och straff

Om bristande efterlevnad konstateras kan kommunen besluta om föreläggande eller förbud, med vite, för att åstadkomma rättelse. Kommunen kan vid allvarliga brister besluta om försäljningsförbud för tobak, upp till sex månader. 

Följande överträdelser kan vara brottsliga, och medför därmed polisanmälan;

  • Utebliven anmälan om tobaksförsäljning.
  • Försäljning i strid med förbud.
  • Uppsåtlig försäljning av tobaksvaror som saknas svensk innehållsdeklaration och/eller varningstext eller om innehållsdeklarationen/varningstexten är uppenbart oriktig.
  • Försäljning till person under 18 år.
  • Försäljning trots tydlig misstanke om langning till person under 18 år.

Dessa brott kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader. 

 

Märkning

Alla tobaksvaror som säljs i Sverige måste ha svensk varningstext. Varningstexten måste sitta fast på yttre och inre förpackningar(med undantag för genomskinliga ytteromslag). 

Kravet på märkning gäller alla varor som innehåller tobak, även till exempel rökmassa för vattenpipa. 

 

Egenkontroll

Alla som säljer tobak är skyldiga att bedriva egenkontroll, och att ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Detta egenkontrollprogram ska innehålla rutiner som säkerställer att tobakslagens regler följs på försäljningsstället.

Egenkontrollprogrammet ska alltid finnas tillgängligt på försäljningsstället.

Folkhälsoinstitutet har tagit fram följande förslag på kontrollprogram.

Flera branschorganisationer inom detaljhandeln tillhandahåller också kontrollprogram.

 

Marknadsföring

Marknadsföring för tobak på försäljningsstället får endast uppgå till följande: 

  • Marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror för försäljning.
  • Kommersiella meddelanden inne på försäljningsstället som inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk.
  • Kommersiella meddelanden inne på försäljningsstället skall i den uppfattning det är möjligt placeras så att dom inte är synliga från utsidan. 

 

Samarbete andra myndigheter

Vid tobakstillsyn samarbetar kommunen även med andra myndigheter såsom Skattemyndigheten, Tullverket och Polisen.

Misstanke om överträdelser av lagen om tobaksskatt, lagen om smuggling, eller annan brottslighet, anmäls av kommunen vidare till ansvarig myndighet.

 

Illegal tobak & smuggling 

I Sverige idag finns stora mängder av illegal tobak som förts in i landet utan att tobaksskatt betalats. Denna tobak, oftast cigaretter, säljs i de flesta fall helt öppet i svenska butiker. Ofta har tobaken försetts med varningstexter enligt svenska regler och kan därför vara svår att urskilja från laglig tobak. Även piratkopior förekommer. Insmugglingen av denna tobak utförs ofta av kriminella nätverk, och bekostar annan brottslighet.

Om du som försäljare tillhandahåller sådan tobak kan detta vara brottsligt. Kontrollera alltid att tobaksskatt betalats för de tobaksvaror som tillhandahålls inom verksamheten.

Det är inte tillåtet att köpa tobak ”taxfree” och sedan tillhandahålla denna tobak vidare inom näringsverksamhet utan att betala tobaksskatt för produkterna.

Det är inte heller tillåtet att sälja cigaretter för ett högre pris en högsta tillåtna prismärkningen.

För mer information om tobaksskatt:

www.skatteverket.se

För mer information om regler för införsel av tobak och smuggling:

www.tullverket.se

Uppdaterad 2017-02-20 av Anna Hammarström

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >