Toppbild

Offentliga handlingar

Öppenhet

I kommunen hanteras en stor mängd handlingar. Många av dessa handlingar är offentliga och kan begäras ut av medborgare, media och övrig allmänhet. 

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen finns inskriven i tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Offentlighetsprincipen innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar.

Syftet med offentlighetsprincipen är att ge medborgarna insyn i vilka beslut som fattas och hur politiker och tjänstemän arbetar.

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga stat, landsting, kommuner och kommunala bolag.

Vad är en allmän handling?

En handling betraktas som allmän om den förvaras hos kommunen och antingen är inkommen till eller har upprättats av kommunen.  Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av kommunen.

Allmänna handlingar består ofta av pappersdokument, till exempel skrivelser, protokoll eller beslut. Men det kan också handla om e-postmeddelanden, kartor och bilder med mera.

Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretesskyddade, det vill säga hemliga.

Vilka handlingar kan jag få ta del av?

Du har rätt att ta del av de allmänna handlingar i kommunen som är offentliga. Handlingar som skyddas av sekretess har du generellt sett inte rätt att se. Kommunen gör dock en prövning i varje enskilt fall.

Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut pågående internt arbetsmaterial. Arbetsmaterial är handlingar som kommunens tjänstemän ännu inte har färdigställt och är således inte några allmänna handlingar.

Kommunen har heller ingen generell skyldighet att göra sammanställningar av uppgifter ur olika handlingar eller databaser om de inte är enkla att ta fram.

Hur gör jag för att begära ut handlingar?

Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig direkt till den myndighet som förvarar handlingen. En förteckning över alla myndigheter och deras registratorer hittar du här.

Aktuella handlingar finns vanligtvis hos den kommunala nämnd eller det kommunala bolag som handlägger ärendet, medan äldre handlingar finns hos kommunarkivet. Är du är osäker på vart du ska vända dig kan du kontakta ditt medborgarkontor så hjälper de dig att hitta rätt.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det genast eller så snart det är möjligt (ca 1-2 dagar). Om du begär ut stora mängder handlingar eller handlingar som kräver större arbetsinsats att ta fram kan det få ta längre tid.

Vissa handlingar finns i elektronisk form och kan vanligtvis skickas via e-post. Kommunen har dock ingen generell skyldighet att skicka handlingar elektroniskt.

Du kan även läsa handlingarna på plats hos kommunen och skriva av dem om du vill. Du kan även få papperskopior av handlingarna mot en avgift.

Avgifter

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Många handlingar finns elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt. Kommunen tar dock ut en avgift för papperskopior, avskrifter och vissa portokostnader.

Avgifterna regleras i avgiftsförordningen (1992:191) och är fastställda av kommunfullmäktige. 

Kopior/utskrifter A4 och A3 Större format
0-9 sidor Gratis 6 kr/sida
10 sidor 50 kr 70 kr
För varje ytterligare sida 2 kr/sida 4 kr/sida
Avskrift av allmän handling
eller utskrift av ljudupptagning    
125 kr per påbörjad
fjärdedels timme      
 

Porto

Faktisk kostnad om försändelsen
väger mer än 20 gram

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du begär ut handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Om du vill vara anonym är du välkommen att kontakta kommunen per telefon och hämta ut handlingar i kommunhusets reception (Nygatan 10 i Strängnäs).

Överklaga beslut

Om du nekas att ta del av en handling kan du begära att få ett skriftligt avslagsbeslut från kommunen. Om du anser att kommunen har gjort fel har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. 

 

Länkar:
Förvaltningslagen
Offentlighets- och sekretesslagen
Tryckfrihetsförordningen
Avgiftsförordningen
Kammarrätten i Stockholm

 

Uppdaterad 2016-03-31 av Stabsavdelningen
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
kommun@strangnas.se 

Växel: 0152-291 00
Fax: 0152-290 00

Orgnr. 212000-0365

Mer kontaktinformation


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >