Toppbild

Kommunrevisionen

Revisorernas uppdrag

Enligt kommunallagen ska revisorerna varje år granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Granskningen ska ske i den omfattning som följer av god revisionssed.

Revisorerna uppgift är att närmare granska den kommunala verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att räkenskaperna är rättvisande och styrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Revisorerna är oberoende i förhållande till granskade nämnder och styrelsen. 

Uppdraget att följa verksamheten innebär:

  • att ta del av kallelser och andra handlingar inför sammanträden.
  • om möjligt närvara vid sammanträde om det är påkallat och redovisa intrycken om inte sekretess hindrar detta.
  • läsa protokoll och redovisa vid kommande revisionssammanträde.

 


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har publicerat två skrifter som speciellt vänder sig till oss revisorer och som vi använder som stöd i vårt arbete med granskning. Här finns SKL skrifter som innehåller information om kommunal revision.
De kan också hämtas som pdf-filer från SKL:s hemsida eller köpas där i pappersversion. Direktlänk till SKL Webbutik.

 

Våra handböcker med spelregler
Bild god revisionssed_skl

 

Beskriver samarbete, samband och samspel mellan revisorer och kommunfullmäktige.
SKLFullmäktigeorevisorerna2012.pdf

"Dialog gör verksamheten bättre."
SKLRevisorerkommunicerar2012.pdf

Personliga berättelser kompletterade med fakta förmedlar vad det
innebär att vara förtroendevald revisor i kommun eller landsting.
SKLFörtroendevaldrevisor2012.pdf

 


Mer läsning: Kapitel 9 i kommunallagen i nedanstående pdf-fil.

kap 9 kommunallagen om revisionen.pdf

Uppdaterad 2016-06-22

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >