Toppbild

Trygg och säker

Strängnäs kommuns säkerhetsarbete omfattar planering, genomförande och uppföljning av åtgärder som syftar till att förebygga, förhindra och begränsa skador på människor, verksamhet och egendom. Säkerhetsarbetet är del av de dagliga arbetsuppgifterna inom respektive verksamhet.

 

Förebyggande verksamhet

I kommunen finns en säkerhetsgrupp för samordning av kommunens interna skydd, arbetet med olycksförebyggande åtgärder och krisplaneringsverksamheten. För det olycksförebyggande arbetet finns ett särskilt handlingsprogram. Det brottsförebyggande arbetet, med särskild inriktning på ungdomar, ska främst ske i den reguljära verksamheten och samordnas i lokala BRÅ-grupper. För det kommunövergripande och samordnande brottsförebyggande arbetet svarar en central BRÅ-grupp.

 

Krishantering

Kommunen ska ha en plan för hantering av extraordinära händelser och göra analyser av risk och sårbarhet, planera för att undvika eller minska konsekvenserna respektive att kunna hantera följderna av extraordinära händelser samt övar för olika krissituationer. Kommunen ska ha en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser inom företag, organisationer och myndigheter inom kommunens geografiska område. I krisledningsorganisationen ingår en grupp för psykologiskt och socialt omhändertagande, POSOM-gruppen. POSOM-gruppen består av personal från socialtjänsten, räddningstjänsten, utbildnings- och kulturkontoret, polisen, Svenska kyrkan och landstinget.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

 

Uppdaterad 2017-03-03

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
kommun@strangnas.se 

Växel: 0152-291 00
Fax: 0152-290 00

Orgnr. 212000-0365

Mer kontaktinformation


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >