Toppbild

Vanliga frågor och svar

HVB-hem för ensamkommande barn

Vilken aktör driver HVB-hem i kommunen?
Kommunen har ett uppdrag från staten att skaffa boende till ensamkommande barn. Vi har upphandlat en entreprenör för uppdraget, Frösunda Omsorg AB.

Hur många HVB-hem finns det?  
För tillfället har Frösunda tre boenden i Strängnäs men behöver fler eftersom kommunen ska ta emot fler ensamkommande barn. Kommunen har inventerat fastigheter som kan bli lämpliga som bostäder. Strängnäs Fastighetsbolag AB (SFAB) hade två fastigheter, Bergman 13 i Åkers Styckebruk och Prästkragen 16 på Tosterö att jobba vidare med.
Den 20 mars 2016 sattes Bergman 13 i Åkers styckebruk i brand och det är i dagsläget oklart om den går att rädda för någon typ av verksamhet alls.

Vad händer nu?  
Tidsbegränsat bygglov har beviljats genom beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 27 januari. Det betyder att man har godkänt annan slags verksamhet under viss tid och i det här fallet handlar det om max fem år. Byggloven gäller de kommunala fastigheterna Prästkragen 16 på Tosterö och Bergman 13 i Åkers styckebruk.

Den 20 mars 2016 sattes Bergman 13 i Åkers styckebruk i brand och det är i dagsläget oklart om den går att rädda för någon typ av verksamhet alls.

Planen var att bygga om båda fastigheterna till boenden för ensamkommande barn, men just nu är landets behov av boenden inte lika akuta som de var under hösten och vintern 2015.

Hur ser planen ut? 
1. Strängnäs Fastighets AB (SFAB) utreder vilka åtgärder som behöver vidtas för att fastigheterna ska kunna fungera som boende. Det kan till exempel handla om att flytta väggar, öppna fönster, få ordning på duschar och toaletter och installera brandskydd.

2. Sedan ska försäkringsbolag godkänna åtgärderna.

3. Frösunda Omsorg AB är upphandlade att driva alla kommunens boenden för ensamkommande barn. SFAB och Frösunda Omsorg AB förhandlar om hyran, som sätts utifrån renoveringskostnader och värdet på respektive byggnad.

4. Om behovet finns kvar och allt går i lås kan barnen och ungdomarna flytta in tidigast under våren 2016.

Hur länge har kommunen vetat om detta? 
I december påbörjades en större utredning om bostadsbehovet i kommunen och bland annat för ensamkommande barn. En inventering av tomma fastigheter gjordes för att hitta snabba och kostnadseffektiva lösningar för de ensamkommande barnen.

Vi liksom alla andra kommuner kommer fortsatt att få ta emot ensamkommande barn under 2016 utifrån vilka behov och krav.

Varför har ni inte informerat?  
Det har fortfarande inte beslutats att det kommer att bli HVB-hem i någon av fastigheterna, utan ärendena är i en utredningsfas.

Vi har planerat för en utförlig information till alla berörda men i ett senare skede.

När tänkte ni informera?
Närboende kommer att bjudas in till ett informationsmöte med möjlighet att ställa frågor innan eventuell verksamhet startar. Inbjudan ska skickas ut till de närboende i god tid före mötet. Både kommunen och Frösunda Omsorg AB ska delta.
Det är viktigt att komma ihåg att vi än så länge bara är i ett skede där kommunens fastighetsbolag, SFAB, har undersökt möjligheten att få ändra verksamhet i fastigheten. Det man gör då är att ansöka om tidsbegränsat bygglov för boende i fastigheten.

När ska medborgarna få säga sitt? 
Enligt lag ska sakägarna informeras och så är gjort. Sakägarna är fastighetsägarna som ligger i anslutning till fastighet i fråga. Gällande Prästkragen 16 på Tosterö har inga sakägare inkommit med några synpunkter i bygglovsfrågan. Gällande Bergman 13 i Åkers styckebruk hade tre sakägare invändningar mot förslaget. Samhällsbyggnadsnämnden valde efter att ha tagit del av synpunkterna att bevilja bygglovet.

Hur många ensamkommande barn kan komma att flytta in? 
I Prästkragen 16 planerar vi för 10 barn och unga i åldrarna 14-18 år. I Bergman 13 tittar man på om fastigheten går att rädda överhuvudtaget.

Extra information: I mars 2011 kom de första ensamkommande barnen till Strängnäs kommun. Totalt över tid har vi tagit emot 140 barn och av dem kom 100 barn under hösten 2015. Av dem som kom i höstas är 80% av barnen 16 år eller yngre. De bor i dagsläget i kommunens tre HVB-hem eller i familjehem över hela kommunen.

Vilka är de ensamkommande barnen?
De är mellan 14 och 18 år och de flesta kommer från Afghanistan och Syrien.

Ungdomarna har många stödpersoner omkring sig, till exempel personal på boendet, en god man och socialsekreterare.

Hur ser en dag ut på boendet? 
Ungdomarna går i skolan och en del av dem har fritidsaktiviteter. Efter skolan är det gemensam middag och läxläsning.

Boendena har bemanning dygnet runt för att stötta ungdomarna i första hand men också för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

Varför placeras alla flyktingar på Tosterö? 
Det stämmer att alla Migrationsverkets asylboenden i dagsläget ligger på Tosterö. Det har inte kommunen någon rådighet över, och äger inte heller någon av fastigheterna.

Däremot är ensamkommande barn placerade i hela kommunen.

Vad är kommunens roll och ansvar?  
Kommunen är ansvarig för att ta emot ensamkommande barn. Det finns en överenskommelse mellan Migrationsverket, Länsstyrelsen och kommunen om antal barn som ska erbjudas boende. Kommunen får ersättning för sina kostnader av staten.

Den 1 mars 2016 började en ny lag gälla. Alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända och erbjuda dem en bostad. Anvisningen kan inte överklagas.

Varför måste boendet placeras så nära en skola? 
Vi skulle inte ha planerat ett boende där om vi trodde att det fanns någon särskild risk med det, vare sig för de nyanlända eller de som sedan tidigare finns i området.

De ensamkommande barnen går i skolan under dagarna. Efter skolan är det gemensam middag och läxläsning.

Boendet kommer att vara bemannat dygnet runt, främst för att stötta de unga men också för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

Borde inte lokalerna på Tosterö användas till skolverksamhet?
Skolan har valt att för elevpengen prioritera den pedagogiska verksamheten istället för fler lokaler.

 

Flyktingmottagandet

Var ligger det tillfälliga anläggningsboenden (asylboendena) i Strängnäs kommun?
De tillfälliga boendena Mälarblick och Brage ligger på Tosterö i Strängnäs. Boendet i Djupvik stänger den 8 juli 2016.

Hur många asylsökande bor i kommunen? 
För tillfället bor cirka 400 personer på boenden i kommunen. Antalet asylsökande varierar ständigt. Det beror på att vissa flyttar från kommunen när det får beslut i sitt asylärende samtidigt som nya asylsökande tillkommer.

Sedan beslutet om tillfälliga gränskontroller trädde i kraft den 12 november 2015 har antalet asylsökande i Sverige minskat.

Vad har kommunen för ansvar när det öppnas ett tillfälligt anläggningsboende?
Kommunens ansvar är att erbjuda skola, förskola och stöd för barn och unga. Kommunen får statliga medel för sina åtaganden gentemot asylsökande.

Vad kostar det kommunen att ta emot flyktingar? 
För varje flykting får kommunen ett schablonbidrag från staten. Bidraget täcker kostnader för mottagandet och praktisk hjälp vid bosättning, introduktionsinsatser samt merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg, utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, tolk med mera.

Hur går det till när en asylsökande ska få någonstans att bo? 
Migrationsverket ansvarar för att erbjuda boende för alla som söker asyl i Sverige. En asylsökande kan välja att bo hos vänner eller släktingar under väntetiden, men för dem som inte har någon anhörig att bo hos ska Migrationsverket se till att det finns någonstans att bo.

I första hand försöker Migrationsverket erbjuda boende i lägenheter. När det kommer fler asylsökande än det finns lägenheter att tillgå, kan Migrationsverket sluta avtal med privata aktörer som driver så kallade ABT (anläggningsboende, tillfälligt) - i dagligt tal kallas det ofta för asylboende. Mälarblick och Brage är sådana boenden. 

Migrationsverket erbjuder endast boende till asylsökande. En person som får uppehållstillstånd ska flytta från boendet och bosätta sig på annat håll.

Hur kan jag bidra?
Här hittar du samlad information om hur du kan hjälpa till.

Du kan också följa asylboendet Mälarblick på Facebook

Vem ser till att de asylsökande får information, vård och annat som de behöver?
Jokarjo AB som driver det tillfälliga anläggningsboendet ser till att asylsökande får rätt information för att kunna skapa sig en vardag. Jokarjo AB hjälper också de boende så att de får möjlighet att ta del av den vård de behöver. En sjuksköterska kommer till boendet en förmiddag i veckan. De boende blir upplysta om hur de själva kan söka information på sitt eget språk på 1177.se. De får också hjälp om de behöver kontakta en vårdcentral. 

Finns det personal på det tillfälliga anläggningsboendet? Vem jobbar där?
Det finns personal på boendet dygnet runt. Jokarjo AB har anställt personal lokalt via Jobbtorg Strängnäs.  

Vad händer med Solvändan i Mariefred?
Migrationsverket har tackat nej till Solvändan eftersom de anser att fastigheten inte håller tillräckligt hög klass ur brandskyddssynpunkt. 

 


 

Vill du veta mer? 

På Krisinformation.se och Migrationsverket.se hittar du mer information om hur myndigheter tar emot människor på flykt.

Uppdaterad 2016-12-07 av Elin Strand
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
kommun@strangnas.se 

Växel: 0152-291 00
Fax: 0152-290 00

Orgnr. 212000-0365

Mer kontaktinformation


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >