Toppbild

Eldningsinformation

Elda hemmaEldning inom detaljplanelagt område

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är tillåtet endast v 16-18 på våren och v 40-42 på hösten. Övrig tid under året är det förbjudet att elda inom områden med detaljplan.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, § 11.

Eldning i tätortsmiljö är mycket olämplig, röken skapar allvarliga problem för astmatiker och andra känsliga människor. Lokal kompostering är ett bättre alternativ liksom möjligheten att gratis lämna trädgårdsavfall vid Kvitten i Strängnäs.

Impregnerat trä eller virke, möbler, spånskivor med mera är förbjudet att elda. Detta avfall ska lämnas till någon av återvinningscentralerna.

Eldningsinformation

  • Eldning sker alltid på eget ansvar
  • Elda inte om det blåser över åtta sekundmeter
  • Elden får inte lämnas obevakad
  • Var noga med att släcka eld och glöd ordentligt
  • Vidta åtgärder för att hindra brandspridning; gör i ordning en eldstad
  • Röj undan brännbart material i närheten av elden
  • Ha tillgång till släckutrustning
  • Elda så nära vatten som möjligt och ha alltid vatten till hands.
  • Öppen låga, marschaller och gasfacklor får inte lämnas utan tillsyn på offentlig plats. Öppen låga och marschaller ska stå skyddat i en eldstad på offentlig plats och/eller vid publika evenemang.
  • Du ska iaktta försiktighet så att inte olägenhet uppstår för omgivningen.

 

Uppdaterad 2017-06-27

Räddningstjänsten

Postadress:
Räddningstjänsten Strängnäs Kommun
645 80 Strängnäs

Besöksadress:
Räddningstjänsten
Larmvägen 1
645 47 Strängnäs

Tfn 0152-291 80 
Fax 0152-124 50

Jourhavande styrkeledare
0152-291 86

E-post Räddningstjänst 

Räddningschef
0152-291 81
 
Stf. räddningschef
0152-291 84
 
Brandingenjör
David Hultman
0152-291 92

Brandinspektör
0152-291 83
 
Brandinspektör
Pehr Andersson
0152-291 82

Brandinspektör/
Personalsamordnare
0152-291 47 

Personalsamordnare

Anne-Grete Malm
0152-291 80

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >