Toppbild

Frågor och svar

 

1. Vad ska jag ha för typ av handbrandsläckare i hemmet?
2. Var köper jag handbrandsläckare?
3. Måste man ha brandvarnare?
4. Hur vet jag att brandvarnaren är godkänd?
5. Hur ska brandvarnaren placeras?
6. Hur länge räcker batteriet i brandvarnaren?
7. Hur söker jag dispens för att få sota själv?
8. Jag vill elda ris på tomten – vad gäller?
9. Vad betyder det när det tutar i tyfonerna?
10. Utbildar räddningstjänsten i brandskydd m m?
11. Hur blir jag heltidsbrandman?

 
 

1. Vad ska jag ha för typ av handbrandsläckare i hemmet?
Vi rekommenderar en 6-kilos pulversläckare till hemmiljö. Pulver kan användas mot alla typer av bränder.

2. Var köper jag handbrandsläckare?
Handbrandsläckare kan köpas av särskilda brandredskapsföretag (se Gula Sidorna i telefonkatalogen) och brukar också finnas t ex i järnhandeln samt på byggvaruhus.

3. Måste man ha brandvarnare?
Räddningsverket beslutade den 6 februari 2004 om allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder. Beslutet innebär att Räddningsverket, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778), anser det skäligt att det bör finnas minst en fast installerad brandvarnare eller annan motsvarande anordning för tidig varning vid brand i alla byggnader som används för bostadsändamål.

4. Hur vet jag att brandvarnaren är godkänd?
För att brandvarnare ska få säljas i Sverige måste de uppfylla Konsumentverkets regler för säkerhet och funktion. De måste reagera på brandrök inom en viss tid och får inte ge för många falsklarm. Minst sju dagar innan batterierna är slut måste brandvarnaren ge en varningssignal om detta. Batterierna måste räcka i minst ett år och kunna ge ett brandlarm under åtminstone fem minuter. Ljudstyrkan ska vara minst 85 decibel. Det ska finnas en etikett på baksidan av brandvarnaren som säger att den uppfyller Konsumentverkets riktlinjer.

Tillbaka till frågorna

5. Hur ska brandvarnaren placeras?
Ha minst en brandvarnare på varje våning. Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m 2. Brandvarnare placeras i den väg som de boende ska använda för att komma ut i det fria från sovrummen. I en tvåvåningsvilla bör de sitta där trapphuset mynnar på övervåningen samt i hallen och eventuell sovrumskorridor mot hallen. I en mindre lägenhet bör den sitta i hallen. Om brandrisker som till exempel rökning, levande ljus, TV-apparat eller strykjärn förekommer i sovrummet bör brandvarnare placeras även där. Tänk på att en stängd dörr hindrar röken från att nå brandvarnaren

För bästa funktion ska brandvarnaren alltid sitta i taket. Det ska dessutom finnas minst 50 cm fritt utrymme kring brandvarnaren. Montera inte brandvarnaren nära ventilationsöppningar. Placera den inte heller i utrymmen där den riskerar att ge ifrån sig falsklarm, t ex i köket eller badrummet.

6. Hur länge räcker batteriet i brandvarnaren?
Vanliga batterier räcker normalt i ett år. Byt batteri och rengör brandvarnaren minst en gång om året, t ex vid 1:a advent. Vi rekommenderar dock litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än ett vanligt batteri. Då behöver du inte byta batteri så ofta. Innan batteriet är slut ger brandvarnaren ifrån sig korta ljudstötar. Testa ändå brandvarnaren med jämna mellanrum, t ex kvartalsvis samt när du varit bortrest mer än en vecka. Du kan testa brandvarnaren antingen genom att trycka in testknappen eller hålla ett nysläckt, rykande ljus under brandvarnaren.

7. Hur söker jag dispens för att få sota själv?
Kommunen har fortfarande ansvar för att sotning och brandskyddskontroll genomförs. Du kan få medgivande att sota din fastighet själv under förutsättning att det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Riktlinjer för detta har beslutats av miljö- och räddningsnämnden och information om detta samt ansökningsblankett kan rekvireras genom att ringa 0152-29180 eller e-posta till raddningstjansten@strangnas.se. Ansökningsdokument kan även laddas ned här.

Tillbaka till frågorna

8. Jag vill elda ris på tomten – vad gäller?
Enligt Strängnäs Kommuns lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljö, fastställd av kommunfullmäktige 2000-05-29 gäller följande:
11 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är tillåtet endast v 16-18 och v 40-42.
 
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.
 
Eldning i denna form är mycket olämplig i tätortsmiljö. Röken skapar allvarliga problem för astmatiker och andra känsliga människor. Lokal kompostering är ett bättre alternativ liksom möjligheten att gratis lämna trädgårdsavfall till Kvitten i Strängnäs.”

Dispens från ovanstående kan sökas hos miljö- och räddningsnämnden.

Om det råder eldningsförbud (beroende på mycket hög brandrisk i skog och mark) är eldning utomhus förbjuden helt och hållet. Information om eldningsförbud kan man få genom att lyssna på lokalradion, titta i lokaltidningen och på kommunens hemsida alternativt ringa till räddningstjänsten på nedanstående telefonnr. Om du avser att elda i större omfattning; en större valborgsmässoeld eller liknande, ska anmälan om detta göras till räddningstjänsten på telefonnummer 0152-29186 alternativt 29180.

Du som tänder en eld har också ansvaret för den. Elda aldrig nära hus eller vid stark vind. Se alltid till att ha tillräckligt med släckutrustning till hands och lämna aldrig elden obevakad. Elden ska vara släckt senast vid mörkrets inbrott (undantaget valborgsmässoeldar).

Tillbaka till frågorna

9. Vad betyder det när det tutar i tyfonerna?
Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka, kan allmänheten i tätorterna Strängnäs, Mariefred och Åker varnas genom varningssignalen viktigt meddelande. Signalen ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter. När du hör signalen ska du:
· Gå in
· Stänga dörrar, fönster och om möjligt ventiler
· Lyssna på P4 för information

När faran är över startas signalen faran över, en 30-40 sekunder lång signal. Signalerna viktigt meddelande och faran över provas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Information ges i lokalradion även vid prov.

10. Utbildar räddningstjänsten i brandskydd m m?
Ja, mer information om våra kurser i brandskydd, Heta Arbeten, Hjärt- lungräddning mm finner du på vår hemsida www.raddningstjansten.strangnas.se eller kontakta Pehr Andersson på telefon 0152-29182.

11. Hur blir jag heltidsbrandman?
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bedriver utbildningen Skydd mot olyckor, en 2-årig eftergymnasial utbildning som finns på två platser i landet. För ytterligare information, gå in på MSB´s hemsida: https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Skydd-mot-olyckor/

Uppdaterad 2016-12-20 av Pehr Andersson

Räddningstjänsten

Postadress:
Räddningstjänsten Strängnäs Kommun
645 80 Strängnäs

Besöksadress:
Räddningstjänsten
Larmvägen 1
645 47 Strängnäs

Tfn 0152-291 80 
Fax 0152-124 50

Jourhavande styrkeledare
0152-291 86

E-post Räddningstjänst 

Räddningschef
0152-291 81
 
Stf. räddningschef
0152-291 84
 
Brandingenjör
David Hultman
0152-291 92

Brandinspektör
0152-291 83
 
Brandinspektör
Pehr Andersson
0152-291 82

Brandinspektör/
Personalsamordnare
0152-291 47 

Personalsamordnare

Anne-Grete Malm
0152-291 80

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >