Arbetsförmedlingen

Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknaden.

Vårt uppdrag, de långsiktiga målen och uppgifterna, kommer från riksdag och regering och är formulerat i en instruktion för Arbetsförmedlingen. Där anges att Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga Arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Uppdraget kompletteras årligen i ett regleringsbrev.

Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknaden genom att:

 • effektivt föra samman den som söker arbete med den som söker arbetskraft
 • prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden
 • säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring
 • anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete
 • ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken
 • ha särskilt ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden
 • för Sveriges del fullgöra de uppgifter som åligger den centrala arbetsmarknadsmyndigheten och de särskilda förmedlingarna om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen. 

Arbetsförmedlingen är den svenska arbetsmarknadens matchningsmotor

Förra året tillsattes över en halv miljon jobb med personer som var inskrivna hos oss. Vi genomförde 2 700 jobbmässor och rekryteringsträffar och hade över tre miljoner kontakter med arbetsgivare. Sammantaget levererade vi våra tjänster till över en miljon människor. Att skapa relationsbaserade möten hör till våra viktigaste uppgifter. Under de senaste åren har vårt uppdrag utvecklats och fördjupats och vi fortsätter att intensifiera satsningar på ungdomar. Arbetsförmedlingen har i dag samhällsansvaret för att ge de mest utsatta på arbetsmarknaden förutsättningar att kunna bli egenförsörjande.

 • Vi ger extra insatser från första dagen till människor som riskerar att bli långvarigt arbetslösa.
 • Vi bedriver uppsökande verksamhet för att rusta ungdomar som hamnat i utanförskap.
 • Tillsammans med flera andra aktörer har vi bildat sociala insatsgrupper runt om i landet för att arbeta med ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet.
 • Genom etableringsreformen har vi ett samordnande ansvar för vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
 • Vi har ett fördjupat ansvar att få långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet.
 • Vi samarbetar med Försvarsmakten och hjälper dem att rekrytera.
 • Vi samarbetar med andra myndigheter, till exempel Försäkringskassan och Kriminalvården.
 • Vi bedriver verksamhet i flera olika länder och är ordförandeland för Wapes, (World Association of Public Employment Services) som har ett 100-tal medlemsländer.

Sverige behöver en väl fungerande arbetsmarknad som möter framtiden. Vi arbetar intensivt med att utveckla vår service och våra relationer gentemot våra kunder, arbetsgivare och arbetssökande. Vi lägger stort fokus på att få näringslivet att utgöra en ännu större del av det sociala nätverket. Vårt mål är att öka sysselsättningen och skapa social inklusion så att fler människor får vara en del av ”föreningen Sverige”.

Läs mer om Arbetsförmedlingen på www.arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen

Niklas Jonsson-Mikaloff

Niklas Jonsson-Mikaloff

Företagsservice