Toppbild

Kommunikationer och bostäder utvecklingsområden i Strängnäs kommun

Invånarna i Strängnäs kommun efterlyser bättre kommunikationer, fler bostäder och ett bättre kommersiellt utbud. Det framgår av SCB:s årliga medborgarundersökning.

Enkäten, som är en attitydundersökning och inte en enkät riktad till kommunens brukare, bekräftar till stor del utvecklingsområden som Strängnäs kommun arbetar med.

– Resultatet av enkäten stärker oss ytterligare i övertygelsen att vi tagit oss an rätt områden i vårt långsiktiga utvecklingsarbete, säger Jens Persson, kommunstyrelsens ordförande (C).

Sammantaget har det inte skett några större förändringar av resultatet i denna undersökning mot föregående. De flesta förändringar är inte statistiskt säkerställda.

– Det är svårt att dra några slutsatser ur enkätresultatet för enskilda kommunala verksamheter. Brukarenkäter är ett viktigare verktyg för de enskilda verksamheterna än en mer allmän attitydundersökning som den här, säger Jens Persson.

Frågorna i enkäten ställdes till 1 000 kommuninvånare. 520 svarade.

Länk till resultatet

Uppdaterad 2011-12-19 av Jens Persson

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >