Toppbild

Förvaltningens organisation anpassas

När medborgare och brukare har allt högre krav och förväntningar på kommunens service blir det allt viktigare att tydliggöra för vem förvaltningens olika delar finns till. Därför gör nu kommunchef Peter Lundberg en anpassning av kommunens organisation.

Kommunens förvaltning består dels av kärnverksamheterna, som är riktade utåt mot brukare, medborgare, näringsliv och föreningar; dels av stöd- och servicefunktionerna, som finns till för att stötta kärnverksamheterna.

– Vi behöver tydliggöra dels vad som är kommunens huvuduppdrag, det vill säga kärnverksamheterna, dels tydliggöra stöd- och servicefunktionernas roll i förvaltningen. Den här anpassningen av organisationen är en del i det arbetet, säger Peter Lundberg, kommunchef.

Anpassningen innebär att:

  • Kommunledningskontoret ombildas till en kommunstab och består av juridik, kommunarkiv, nämndadministration och överförmyndarverksamhet. Ekonomi- och personalenheten blir, tillsammans med kommunstaben, direkt underställda kommunchefen.
  • Strategienheten upphör. Personalen kommer att arbeta på uppdrag av förvaltningens ledningsgrupp och överförs organisatoriskt till olika kontor.
  • Enheterna för näringsliv och kultur ombildas till näringslivskontor och kulturkontor.

Kommunledningskontorets chef, tillika biträdande kommunchef, Kristina Zetterström har erbjudits tjänsten som chef för kommunstaben. Kristina har valt att inte tacka ja till tjänsten, vilket innebär att hon lämnar Strängnäs kommun med 6 månaders uppsägning från och med 2 januari 2012.

I samband med organisationsanpassningen ändras den interna mötesstrukturen mellan kommunchef, kontorschefer och stödenheternas chefer. Mötesstrukturen öppnar upp för ökad styrning och fokus på samplanering, styrprocesser och uppföljning.

– Den nya organisationen och arbetssättet tydliggör våra roller och ansvarsområden. Det öppnar också möjligheter att utveckla kundorienteringen i stöd- och servicefunktionerna och stärka deras förutsättningar att stötta kärnverksamheterna, säger Peter Lundberg, kommunchef.

Den nya organisationen och arbetssättet träder i kraft den 1 januari 2012 och innebär att den interna strukturen blir enklare och erbjuder kortare beslutsvägar.

Uppdaterad 2011-12-28 av Peter Lundberg

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >