Toppbild

Upphandlingsprocessen ses över

Strängnäs kommun måste utveckla upphandlingsprocessen och dess tillämpning. Den slutsatsen drar kommunrevisionen i en rapport. Arbetet är redan påbörjat.

Kommunrevisionen har, med hjälp av Ernst & Young, genomfört en fördjupad granskning av kommunens upphandling av konsulttjänster och tillsättande av kommun- respektive näringslivschef.

I revisionsrapporten framgår att upphandlingarna av de granskade konsultavtalen inte uppfyller kraven i Lagen om offentlig upphandling, och att kommunens upphandlingspolicy inte har följts.

Revisionen har också utrett om det har funnits några vänskapsband som kunnat påverka anställningen. Man konstaterar att några sådana vänskapsband inte finns. Revisionen slår också fast att man i avtalen som tecknats har tagit hänsyn till kommunens regler avseende bisysslor.

- Vi är ödmjuka inför revisionens slutsatser. Vi har själva konstaterat samma bister i de två aktuella ärendena som revisionen och har påbörjat en översyn av våra inköp och upphandlingar, säger kommunchef Peter Lundberg.

Redan i verksamhetsplaneringen inför 2011 slog Strängnäs kommun fast att en grundläggande översyn av inköps- och upphandlingsprocessen är nödvändig.

- Vi har kommit en bit på väg, men uppdraget visades sig mer komplext än vi först trodde, säger Peter Lundberg.

Under 2012 arbetar Strängnäs kommun vidare på stor bredd med uppdraget som kommer att omfatta de kommunala bolagen och eventuellt samarbeten med andra kommuner.

Senast den 9 februari 2012 ska kommunstyrelsen svara på revisorernas rapport på vilka åtgärder som övervägs.

Klicka här för att läsa kommunrevisionens granskningsrapport 

Klicka här för att läsa Ernst & Youngs granskningsrapport

Uppdaterad 2017-01-16 av Peter Lundberg

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >