Toppbild

Viktigt steg mot ny översiktsplan

Strängnäs kommun ska få en ny översiktsplan. Ett viktigt steg på vägen togs den 19 december när kommunstyrelsen godkände inriktningen för den nya översiktsplanen.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, enligt Plan- och bygglagen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

– En tillväxtkommun av Strängnäs kaliber behöver en översiktsplan som betonar vårt fantastiska läge vid Mälaren och våra unika förutsättningar för näringslivsutveckling, inte minst inom besöksnäringen, säger Jens Persson, kommunstyrelsens ordförande (C).

2010 beslutade kommunfullmäktige att ge plan- och byggnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med en ny översiktsplan. Den nuvarande antogs 2002.

Förvaltningen genomförde under perioden mars–oktober 2012 ett församråd som en första fas i arbetet med den nya översiktsplanen. Syftet var att tidigt i processen få in synpunkter från boende och/eller verksamma i kommunen om vilka frågor som borde lyftas fram i översiktsplanen.

Synpunkterna sammanställdes och var ett viktigt underlag när de fokusområden som kommunstyrelsen nu beslutat om togs fram.

Fokusområdena är en avvägning mellan politiska viljeinriktningar och de synpunkter, tankar och idéer som kommit in under den inledande medborgardialogen.

Följande fokusområden anges i inriktningen:

  • Underlätta för persontransporter till fots, med cykel och kollektivtrafik
  • Forma variationsrika livsmiljöer där möten främjas
  • Skydda landskapsbilden på lång sikt
  • Vidareutveckla kommunens identitet som Mälarkommun
  • Skapa förutsättningar för minskad miljöbelastning och förbättrad hantering av klimatförändringar
  • Bidra till en bättre folkhälsa genom samhällsplaneringen
  • Främja ett mångsidigt näringsliv

 

Länk till mer information om arbetet med översiktsplanen

Uppdaterad 2012-12-19 av Sanna Alm

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >