Toppbild

Beslut om Paulinska konsertsalen i december

Den 17 december behandlar kommunfullmäktige ärendet om ombyggnad av Paulinska konsertsalen. Syftet med ombyggnaden är att skapa en plats för bland annat konserter, konferenser och kommunfullmäktiges sammanträden.

– En ombyggnad av Paulinska konsertsalen skulle innebära ett stort lyft för Strängnäs kulturliv. Äntligen får vi en modern konsertsal, samtidigt som vi får en fullmäktigesal med bättre förutsättningar för medborgardialog än vi har i dag, säger Tord Tjernström, kommunalråd (S).

Det arkitektförslag som tagits fram innebär att antalet publikplatser ökar från dagens 228 till 264. Akustiken i lokalen förbättras, publika utrymmen får nya ytskikt och artistlogen renoveras.

Tillgänglighetsanpassningen innebär att både scen och salong blir tillgängliga för rullstolsburna och arbetsmiljön förbättras.

Ungefär två miljoner kronor är avsatta för köp av inventarier medan resterande fem miljoner kronor gäller nödvändiga renoveringar och tillgänglighetsanpassningar av konsertsalen.

Bakgrund:         
Arbetet med att hitta en mer ändamålsenlig lokal för kommunfullmäktiges sammanträden inleddes 2010.

Flera alternativa lokaler utreddes, och Paulinska konsertsalen bedömdes vara den bästa. Flera av de föreningar, bland annat körer och orkestrar, som i dag använder lokalen, uttryckte oro för att deras förutsättningar skulle försämras. Därför bjöds de in att delta i en referensgrupp som spelat en huvudroll i den fortsatta processen.

– Det har varit en intressant grupp bestående av många kloka och engagerade människor. Jag känner mig stolt över att vi tagit oss hela vägen från Protestkonsert till en samsyn kring förslagets möjligheter, sett ur kulturens perspektiv, säger Agneta Klingberg, rektor på Kulturskolan som ansvarat för kontakterna med föreningarna.

Under hösten 2011 beslutade kommunfullmäktige om att fortsätta projektera och ta fram ett kostnadsförslag för ombyggnaden av Paulinska konsertsalen.

Den 28 november 2012 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en ombyggnad. Om beslut fattas vid sammanträdet den 17 december kan ombyggnaden påbörjas i februari–mars 2013.

Bifogas:

 

Uppdaterad 2012-11-28 av László Némedi

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >