Toppbild

Stram budget för 2014

Strängnäs kommun står inför tuffa ekonomiska utmaningar under 2014. Det framgår i Årsplan 2014 som kommunfullmäktige tog beslut om den 25 november.

Lågkonjunkturen fortsätter att sätta sin prägel på kommunens ekonomi. 2014 års budget är snäv med effektiviseringskrav på samtliga nämnder.

– Trots det kärva läget innehåller årsplanen självklart även satsningar. I korta drag handlar det bland annat om att vi fortsätter satsa på arbetsmarknadsåtgärder, vi prioriterar skolan, vi satsar på jämställdhetsarbete och vi stärker kulturens ställning, säger Jens Persson, kommunstyrelsens ordförande (C).

Utifrån nuläget står kommunen inför ett antal viktiga utmaningar framöver, bland annat att fortsätta den positiva utvecklingen av betygsresultaten i skolan, att stärka dialogen och delaktigheten och att säkra upp en effektivare användning av kommunens resurser.

Årsplanen innehåller också en rad särskilda uppdrag riktade till nämnderna.
 
Uppdragen lyder så här:

  • Effektivare avrop och inköp av varor och tjänster med krav på uppföljning av åtgärder.
  • Kvalitetssäkra processen för kompetensförsörjning.
  • Utarbeta plan för hur behovet av verksamhetsfastigheter långsiktigt kan utvecklas för att vara ekonomiskt hållbart.
  • Kartlägga skollokalernas yteffektivitet och nyttjandegrad.
  • Effektivisera kostnaderna för externa placeringar.
  • Vidareutveckla arbetsmarknadsinsatserna.
  • Utarbeta strukturplan för äldre.

 
De särskilda uppdragen ska återrapporteras till kommunfullmäktige, första gången i maj 2014.

– Att sänka investeringstakten i verksamhetsfastigheter är den kanske enskilt viktigaste frågan ur ett ekonomiskt perspektiv. Där behövs krafttag och det tar vi nu, säger Jens Persson.

Skattesatsen hålls oförändrad under 2014.

Årsplan 2014, länk till dokumentet.

 

Uppdaterad 2017-03-10 av Ulrika Krigholm

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >