Toppbild

Vi utreder våra landsbygdsskolors framtid

Hur ser situationen ut för Länna, Fogdö och Härads skolor, nu och framöver? Den frågan är central i en rapport som utbildningskontoret överlämnade till barn- och utbildningsnämnden den 16 december.

Rapporten redovisar landsbygdsskolornas framtida förutsättningar ur ett hållbarhetsperspektiv och föreslår att nämnden fattar beslut om skolorna senast i februari eller mars 2015. 

Färre elever och ökad konkurrens

Inom Strängnäs kommun finns tre landsbygdsskolor: Länna, Fogdö och Härads skolor. De har haft ett svikande elevunderlag i flera år. Anledningen är dels att antalet barn i närområdet minskat och dels att konkurrensen från andra skolor har ökat. 

I dagsläget får skolorna en skolpeng per elev. Det innebär att dessa skolor, som har allt färre elever, har svårt att ha en budget i balans och att skapa en stabil organisation. Samtidigt ställer skollagen krav på en likvärdig skola, kvalitet i undervisningen och möjlighet till elevhälsostöd.

Slutsatsen i rapporten är att nämnden så snart som möjligt bör ta ställning till om alla, några eller någon landsbygdsskola ska finnas kvar eller inte. Om man beslutar att skolorna ska finnas kvar behöver man även fatta beslut om organisation och årskurser, samt vilken budget dessa skolor ska få.

Rapport landsbygdsskolor i Strängnäs kommun

Bilaga elev- och föräldraenkät

Uppdaterad 2014-12-17

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >