Toppbild

Prioritering av skola och fokus på sänkta kostnader i nästa års budget

Den politiska majoritetens förslag till årsplan för 2016 är stram med effektiviseringskrav på de flesta nämnderna. Budgetramarna har reviderats under hösten, vilket ställer än tuffare krav på verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden prioriteras dock.

Budgeten har tydligt fokus på kostnadskontroll och hög ekonomisk medvetenhet i hela organisationen.

– Vi är inne i en period med mycket osäkra framtidsprognoser samtidigt som våra kostnader ökar och det är inte hållbart i längden. Vi måste stärka resultaten efter bästa förmåga och fortsätta förbättra vår verksamhet genom att vända på alla stenar, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Av budgeten framgår också tydligt att investeringstakten behöver sänkas och de investeringar som görs måste i stort vara självfinansierade.

Majoritetens inriktning i budgetarbetet inför 2016 har varit oförändrad kommunalskatt och ett resultatkrav på minst en procent av skatteintäkterna, vilket motsvarar ungefär 18 miljoner kronor. Vidare ska kommunens investeringar vara självfinansierade under mandatperioden och låneskulden per invånare ska minska.

Under hösten har det framkommit att socialnämndens kostnader ökar kraftigt. Det beror framför allt på kraftigt ökade volymer, det vill säga att kommuninvånarna har ett allt större behov av vård och omsorg.

– Kraven på och behoven av välfärdstjänster ökar. Vi står inför stora förändringar och utmaningar. Framöver måste vi behålla en nödvändig stabilitet samtidigt som det krävs fortsatt nytänkande och kreativa lösningar för en god offentlig vård och omsorg, säger Monica Lindell Rylén, kommunalråd och socialnämndens ordförande (S).

Eftersom kommunen enligt lag måste lägga en budget i balans har budgetramarna, som anger hur stor tilldelning varje nämnd får, reviderats med kort varsel. För att kompensera för de ökade volymerna får socialnämnden ett tillskott, som övriga organisationen behöver kompensera för i form av ytterligare effektiviseringar. Det påverkar samtliga nämnder, med ett tydligt undantag.

– De senaste åren har skolan varit under hård ekonomisk press samtidigt som kraven på verksamheten höjts. Självklart måste även skolan fortsätta fokusera på kostnadskontroll, men några ytterligare effektiviseringskrav läggs inte på barn- och utbildningsnämnden under 2016, vi sa att skolan skulle prioriteras 2016 och vi gör nu det, säger Jacob Högfeldt.

Arbetet med 2017 års budget påbörjas tidigt nästa år, och då kommer prognoserna för skatteintäkterna och kostnadsutvecklingen följas mycket noga.

– Vi har ett stort ansvar för att hålla koll på kostnadsutvecklingen. Men om skatteintäkterna fortsätter att svikta så som prognoserna tyder på måste vi i framtida budgetarbete inför 2017 ha med frågan om eventuell skattehöjning till 2017-2018, säger Jacob Högfeldt.

Den 25 november behandlades förslaget till årsplan med budget i kommunstyrelsen som föreslog kommunfullmäktige att godkänna den. Fullmäktige behandlar i sin tur budgeten den 30 november.

Uppdaterad 2015-11-25 av Kommunikation

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >