Toppbild

Föreningsbidrag

Ideella, demokratiska föreningar som har registreringsbevis från skatteverket och som har en inriktning som överensstämmer med socialtjänstens övergripande mål kan söka föreningsbidrag.

Socialnämnden tillhandahåller bidrag till föreningar som bedriver verksamheter som är förenliga med socialtjänstens målsättning. Verksamheterna ska också ha en inriktning i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS).

För att kunna få det ekonomiska stödet ska verksamheten förebygga, komplettera, stödja eller ersätta delar av socialtjänstens egna insatser. Socialnämnden lämnar också stöd till verksamheter som bidrar till att utveckla och pröva nya metoder och idéer inom det sociala arbetet.

Socialnämnden beviljar endast bidrag till verksamheter i Strängnäs kommun som riktar sig till kommunens invånare.

Föreningen måste ha tillräckliga förutsättningar att genomföra den verksamhet som man söker bidrag för.

Bidragsprocessen

 • Ansökan om bidrag ska vara socialkontoret tillhanda senast 15 maj året före bidragsåret
 • Ansökan om bidrag görs för ett år i taget.
 • För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.
 • Socialkontoret handlägger ansökningarna. 
 • Slutligt beslut om bidrag fattar socialnämnden under hösten, i samband med beslut om nämndens verksamhet för kom­mande år.
 • Bidragen betalas ut i december och i juni. 
 • För de föreningar som får bidrag upprättas en överenskommelse tillsammans med handläggare på socialkontoret villkoren för bidraget.

 

Ansökan om föreningsbidrag ska innehålla

 • verksamhetsbeskrivning för innevarande år
 • verksamhetsplan för bidragsåret
 • sökta bidrag för kommande år från andra bidragsgivare (inklusive bidrag från annan kommunal nämnd)
 • beviljade bidrag för innevarande år från andra bidragsgivare
 • budget för den verksamhet som bidraget söks för
 • verksamhetsberättelse med beskrivning om hur tidigare planerad verksamhet har genomförts, resultat –och balansräkning och revisionsberättelse från senaste verksamhetsåret. 
 • ekonomisk redovisning
 • föreningens bank- eller postgirokonto
 • kontaktperson med telefonnummer och e-postadress

 

Alla ansökningshandlingar finns bland e-tjänster & blanketter

 

För frågor kontakta Carin Berglund, Utvecklare. 
Tel 0152-296 57, carin.berglund@strangnas.se

Uppdaterad 2017-01-10
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Socialkontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel
Fax:0152:296 05
E-post: socialtjansten@strangnas.se


 

Kontakt

Läs mer om våra verksamheter och hur du kommer i kontakt med oss 


Lämna synpunkter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >