Toppbild

Funktionsnedsättning

I Strängnäs kommun ska du som har en funktionsnedsättning kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på lika villkor som andra.

Stöd till personer med funktionsnedsättning finns i form av boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans och ledsagarservice. Rätten till insatserna prövas både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Ansökan och utredning

För att ansöka om insatser vänder du dig till en biståndshandläggare. Handläggaren gör en utredning för att se om du har rätt till insatsen.

Läs mer i vår broschyr Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Du kan också ansöka om insatser via vårt e-formulär "Funktionsnedsättning: Ansökan om särskilda insatser enligt LSS" eller ladda ner en ansökningsblankett under E-tjänster och blanketter.

Beslut

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på lagarna och ditt individuella behov. Det kan ta olika lång tid från det att din ansökan kommer in till att beslut fattas. Detta beror på vilka uppgifter vi behöver hämta in under utredningen. Handläggningen sker skyndsamt.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur du överklagar får du av biståndshandläggaren som också kan hjälpa dig att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

 

Läs mer om Socialtjänstlagen, SoL.

Läs mer om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Uppdaterad 2017-06-14

Socialkontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Växel: 0152-291 00

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >