Toppbild

Värdighetsgaranti

Värdighetsgarantin gäller för dig som flyttar in på ett särskilt boende inom äldreomsorgen i Strängnäs kommun.

Värdighetsgarantin innebär

  • att du får en namngiven kontaktpersonal
  • att en genomförandeplan ska upprättas inom en vecka efter att du flyttat in. Genomförandeplanen upprättas av din kontaktpersonal tillsammans med dig. Den ska vara helt klar inom fyra veckor.
  • att du ska kunna påverka din boendesituation genom att du får ett inflyttningssamtal fyra veckor efter att du flyttat in på ditt nya boende. De personer som medverkar är din kontaktpersonal, enhetschef och sjuksköterska. Om du vill så kan en närstående eller god man/förvaltare vara med.
  • att din genomförandeplan utvärderas två gånger per år av din kontaktpersonal tillsammans med dig.
  • att du blir erbjuden att delta i två gruppaktiviteter per vecka. Gruppaktivitet kan vara musikunderhållning, gemensamt fika med temainnehåll, högläsning, frågesport, gymnastik och tidningsläsning.
  • att du ska erbjudas möjlighet till utevistelse en gång per vecka i närmiljön (utevistelse kan vara att sitta på balkong/uteplats/innergård).

Om du upplever att värdighetsgarantin som är beslutad inte blir uppfylld har du möjlighet att skriva ner dina synpunkter och lämna till enhetschefen på ditt boende.

Uppdaterad 2017-04-19

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >