Toppbild

Brukarundersökning

Individ och familjeomsorgen har under perioden 2015-10-19 --2015-11-06 genomfört brukarundersökningar.

Brukarundersökningen är en nationell brukarundersökning som utformas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och den genomförs på frivilligbasis. Brukarundersökningen begränsas till de verksamheter inom Individ- och familjeomsorg som är myndighetsutövare. Strängnäs kommun har även använt frågeställningarna för de verksamheter som har en utförarroll samt familjerätt.

Brukarundersökningens frågeställningar är följande:

 • Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreterare, jobbcoach, familjebehandlare, familjerättssekreterare eller arbetshandledare?
 • Upplever du att socialsekreterare, jobbcoach, familjebehandlare, familjerättssekreterare eller arbetshandledare frågar efter dina synpunkter om hur din situation skulle kunna förändras?
 • Hur stor förståelse upplever du att socialsekreterare, jobbcoach, familjebehandlare, familjerättssekreterare eller arbetshandledare visar för din situation?
 • Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreterare, jobbcoach, familjebehandlare, familjerättssekreterare eller arbetshandledare, till exempel via telefon, sms eller e-post?
 • Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du har fått av socialtjänsten i kommunen?
 • Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?

Enkäterna har funnits tillgängliga på svenska, dari, engelska, finska, pashto och somaliska. Totalt inkom 217 enkätsvar fördelat på 111 kvinnor och 106 män. Exakt fördelning av svaren enligt följande:

 • Jobbtorg 17 st (9 kvinnor, 8 män)
 • Arbete och service 11 st (4 kvinnor, 7 män)
 • Individ- och familjestöd 13 st (10 kvinnor, 3 män)
 • Familjerätt 5 st (3 kvinnor, 2 män)
 • Ekonomiskt bistånd 157 st (74 kvinnor, 83 män)
 • Missbruk och beroendevård 1 kvinna
 • Barn- och ungdomsvård föräldrar/vårdnadshavare 7 st (5 kvinnor, 2 män)
 • Barn och ungdomsvård 13 år och äldre 6 st (5 kvinnor, 1 man)

Här kan du läsa resultatet från brukarundersökningen.

Uppdaterad 2016-03-15

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >