Toppbild

Frågor och svar

Nedan finner ni svar på de vanligaste frågorna stadsmiljöenheten får in.

 

När plogar ni bostadsgator?

Snöröjning och halkbekämpning utförs av både egen personal och med entreprenörer. Gatunätet är indelat i distrikt där varje maskin har sitt område att snöröja. Under vintersäsongen finns alltid en jourhavande som bedömer vilka insatser som ska kallas ut och tidpunkten för dessa. Till vår hjälp har vi också tillgång till en vädertjänst och meteorolog. Riktlinjer för vid vilka snömängder vi gör utkallning och hur vi prioriterar insatserna finns att läsa här.

  

Varför har ni datumparkering och hur fungerar det?

Datumparkering används för att förbättra framkomligheten för väghållningsfordon vid t ex sopning på hösten, plogning och halkbekämpning på vintern och sandupptagning på våren. Om du parkerar på kvällen ett jämnt datum, parkera på den sida som har jämna husnummer för att stå på rätt sida under kommande natt.

 

Vi har ett träd som står på kommunens mark och det skräpar ner och skuggar vår tomt. Kan ni ta ner det?

Kommunen är mycket restriktiv med att ta ner träd i stadsmiljö. Vi tar endast ner om det är dött eller i så dåligt skick att det är en stor risk för allmänheten.

 

Alla kör för fort. Ni måste göra något!

Oftast är det de boende själva som kör för fort, man är hemmablind. Det bästa är om grannar kan komma överens om hur man ska köra i området, fungerar inte det är det polisen man ska vända sig till.

 

Varför bygger ni inte gupp?

Gupp är en hastighetsreducerande åtgärd som tyvärr medför flera andra bekymmer. När gupp anlagts uppstår markvibrationer varje gång ett fordon passerar. Dessa vibrationer kan på sikt medföra att intilliggande fastigheter spricker i grundsulan. Om bussar kör på gatan medför gupp ofta arbetsskador i nacke och rygg för busschaufförerna.

 

Varför byggs inte fler övergångsställen?

Övergångsställe infördes från början som en trafiksäkerhetsåtgärd, men på 1990-talet visade forskning att säkerheten var sämre på övergångsställen än på annan plats. Skälet till detta är att fotgängaren känner sig säkrare på ett övergångsställe trots att utmärkningen inte ger någon ökad säkerhet. Denna falska trygghet är därför negativ för säkerheten.

Av totala antalet olyckor med dödade och svårt skadade gående som passerar trafikerad körbana inträffar 25 % på övergångsställe. Studier visar att övergångsställe leder till en ökning av antalet personskadeolyckor både för bilister och för fotgängare.

Studier visar dock att det blir lättare för fotgängare att korsa hårt trafikerade gator vid övergångsställe, och därför används övergångsställe som en framkomlighetsåtgärd, inte för säkerhet. Övergångsställe rekommenderas först när antalet fordon överstiger 300 fordon per dimensionerande timma och antalet fotgängare överstiger 50 GC (gångare eller cyklist) per dygnstimme, d v s fler än 1200 personer per dygn.

 

Varför byggs korsningar om till rondeller?

Oftast medför cirkulationsplatser en jämnare trafikföring med mindre miljöbelastning som följd. Risken för allvarliga olyckor minskar drastiskt eftersom hastigheterna sänks och ingen mötande trafik förekommer.

 

Jag har fått parkeringsböter och tänker överklaga, hur gör jag?

För att överklaga en felparkeringsbot ska du vända dig till Polismyndigheten och begära rättelse. Kommunen kan inte annullera en parkeringsbot.

 

När lagar ni en trasig gatlampa?

Kommunen har ett avtal med Vattenfall som regelbundet kontrollerar och utför underhåll av gatubelysningen distriktsvis. Enstaka fel åtgärdas vid dessa tillfällen medan större fel, eller fel som kan ge upphov till farliga situationer åtgärdas snarast

 

När kommer ni sopa upp gruset från gatorna?

Upptagningen av vintersand är ett omfattande arbete som utförs både med egen personal och med entreprenörer. Detta kräver en god samordning för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt . När upptagningen av vintersand påbörjas är en avvägningsfråga beroende av vädret. Vi försöker att sopa gatorna så tidigt som möjligt utan att riskera bakslag med mera sandning eftersom arbetet skulle då vara ogjort. Målsättningen är att alla ytor ska vara sopade innan den 15 maj.

Vi påbörjar i regel sopningen i de centrala delarna inom respektive tätort och prioriterar i första hand gång- och cykelvägar

 

När klipper ni gräsmattan?

I Strängnäs kommun har vi tre olika typer av gräsmatta.

Prydnadsgräsmatta: En gräsmatta med prydnadsvärde, ej avsedd för spel och lek, t.ex. i Ugglans park. Högsta tillåtna gräshöjd ca 4 cm.

Bruksgräsmatta: Gräsytor i parker och bostadsområden, avsedd för lek, vistelse, bollspel mm, t.ex. Visholmen. Högsta tillåtna gräshöjd ca 10 cm.

Högvuxen gräsyta: Sidoytor och restytor, ev. avsedda för användning annat än tillfälligtvis, t.ex. gärdet utmed Bruksvägen i Åkers Styckebruk. Dessa ytor slås 1-2 ggr per år.

 

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >