Toppbild

Gång- och cykelvägar

Cyklister

I kommunens tre större tätorter, Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk, finns separerade gång- och cykelbanor utmed nästan två tredjedelar av biltrafikens huvudvägnät.

För att synliggöra kommunens gång- och cykelvägar finns bland annat cykelkartor i digital form. Heldragna linjer innebär att gång- och cykelvägen är separerad från övrig trafik och streckad linje innebär cykling i blandtrafik: Strängnäs, Mariefred, Åkers Styckebruk, Stallarholmen.

Tätorterna har dock flera felande länkar, det vill säga sträckor som saknar cykelbana. Det innebär att cykelnätet på sina håll upplevs som osammanhängande och otydligt. Kommunen arbetar med att minska de felande länkarna och det långsiktiga målet är att gång- och cykelvägnätet ska vara sammanhängande med bra vägvisning och belysning inom tätorterna. Visionen är även cykelvägar som sammanlänkar de olika tätorterna.

Uppdaterad 2017-06-27 av Stadsmiljöenheten

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >