Toppbild

Markupplåtelse

Bodarna i Västerviken

Markupplåtelse
Att hyra kommunägd mark kallas att kommunen upplåter mark - markupplåtelse. Ett beslut om markupplåtelse är ett beslut om tillstånd att använda marken till något den normalt inte är avsedd för. Ordningslagen är den lagstiftning som styr. Tillstånd från Polismyndigheten krävs för all användning av allmän offentlig mark.

Du kan till exempel behöva tillstånd för:

  • Nyttjande av offentlig plats - uteservering, varuexponering och reklam (t.ex. utanför butik), byggnadsställning, byggetablering, container, arbetsbod.
  • Offentlig tillställning - idrottstävlingar, marknader.
  • Allmän sammankomst - demonstrationer, konserter.


Tänk på att

  • Lämna in din ansökan i god tid, minst två veckor innan evenemanget.
  • Fyll i ansökan noggrant med program, tider, mått, kartor och foto.
  • Innan du lämnar in din ansökan till Polismyndigheten är du välkommen att kontakta kommunens handläggare av markupplåtelser för att försäkra dig om att platsen är ledig och få ett förhandsbesked om hur kommunen ser på den verksamhet som ansökan avser.


Ansök hos Polismyndigheten
För markupplåtelse enligt ordningslagen krävs Polismyndighetens tillstånd. Därför ska ansökan alltid ske hos Polismyndigheten. Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd ska kommunen yttra sig.

Avgifter
Polismyndigheten debiterar sökanden en ansökningsavgift för handläggningen av ansökan oavsett om ansökan beviljas eller inte.

Kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av marken. Om det i samband med en tillställning eller ett evenemang krävs avstängning tar kommunen ut en avgift enligt taxa för detta. Det är en självkostnadsavgift för det arbete och det material som en avstängning kräver. Läs mer i kommunens Taxa för upplåtelse av allmän platsmark

Ändamål och geografiskt läge

Rörlig taxa kr/m2/dygn

Uteserveringar med alkoholtillstånd (kopia på tillståndet ska bifogas ansökan till Polismyndigheten). 2 kr
Uteserveringar utan alkoholtillstånd i centrala Mariefred och Strängnäs, byggnadsställningar, materialupplag, containrar, varuexponering, reklam m.m. 1 kr
Uteserveringar utan alkoholtillstånd i övriga kommundelar än centralorterna Mariefred och Strängnäs, ideellt eller av skolklasser anordnade mindre evenemang, t ex. loppis, insamlingar, utställningar, uppvisningar, valstugor, m.m. 0 kr

Avstängning av allmän platsmark

Antal anordningar Kostnad
1 - 4 anordningar 1500 kr per avstängning
5 - 10 anordningar 2500 kr per avstängning
Över 10 anordningar 250 kr per tillkommande anordning per avstängning

 

Minimiavgift
Kommunen debiterar en minimiavgift på 700 kronor för varje obruten upplåtelsetid för upplåtelse av marken. Om markupplåtelsetiden är längre än sex månader och om fakturabeloppet överstiger 10 000 kr kan betalningen delas upp enligt överenskommelse med sökande.

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >