Toppbild

Ny pulkabacke i Finninge

Kommunens Parkenhet har efter beställning från Mark- exploateringenheten (MEX) iordningställt en pulkabacke vid Järvens samfällighetsförening, Tranbärsstigen. Backen ligger i anslutning till en fotbollsplan, där det finns belysning som ska iordningsställas. Det betyder att man kan tända lamporna på kvällar för att nyttja backen när mörkret har fallit. En hel del träd och stubbar har tagits bort och fyllningsmaterial har lagts i gropar och jämnats ut för att skapa en trevlig och bra pulkabacke för alla som vill åka pulka. Den nya pulkabacken ska ersätta den gamla vid Södra Stadsskogen som är en del av fastigheten Strängnäs 2:1, vilken kommer att bebyggas.

Uppdaterad 2017-01-31

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >