Toppbild

Vad visar Skolinspektionens tillsyn?

Skolinspektionen har gjort tillsyn på sju skolor i Strängnäs kommun utifrån sex områden. Detta är vad Skolinspektionen kom fram till:

• Undervisning och lärande         

Inga brister på någon av skolorna.


• Bedömning och betygsättning    

Inga brister på någon av skolorna.


• Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

En (1) skola - Paulinska skolan har fått föreläggande.

Detta handlar föreläggandet om:
Skolinspektionen konstaterar att det målinriktade arbetet för att förebygga kränkande behandling inte är tillräckligt.

Så kommer vi att jobba med det:
1. Förnyade och fördjupade utbildningar och uppföljning av arbete med att förebygga kränkande behandling kommer att ske med berörda medarbetare.


• Extra anpassningar och särskilt stöd

Tre (3) skolor – Paulinska skolan, grundsärskola 7-9 och gymnasiesärskolan har fått föreläggande.

Detta handlar föreläggandet om:
Skolinspektionen konstaterar att Paulinska skolan mer skyndsamt behöver utreda särskilt stöd, samråda med elevhälsan i utredningen och ge det stöd utredningen visar att eleven är i behov av. Insatserna ska dessutom kontinuerligt följas upp och utvärderas. Föreläggandet mot särskolorna handlar om att skolorna behöver ha fungerande rutiner för arbetet med särskilt stöd.

Så kommer vi att jobba med det:
1. Grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan har sedan 2016 en kompentensutveckling inom området extra anpassningar och särskilt stöd genom Skolverkets utbildningspaket ”Specialpedagogiklyftet”.


• Förutsättningar för lärande och trygghet

Sex (6) skolor – Paulinska skolan, Tosteröskolan, Vasaskolan, grundsärskolan 1-6, grundsärskolan 7-9 och gymnasiesärskolan har fått föreläggande.

Detta handlar föreläggandet om:
Skolinspektionen konstaterar att elevhälsan inte i tillräcklig omfattning arbetar främjande och förebyggande samt att psykolog inte alltid ingår i elevhälsans arbete. Vasaskolan och Tosteröskolan även fått föreläggande vad det gäller ämnesbehörigheten för lärare.

Så kommer vi att jobba med det:
1. Strängnäs kommun har påbörjat förbättringsarbetet genom inrättandet av Centrum för språk och stöd där kommunens övergripande elevhälsa ingår.

2. Rektorerna gör för närvarande en översyn av den lokala elevhälsans organisation och arbetsformer för att säkerställa att tillräckligt med tid avsätts för det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet.

3. Arbete med rekrytering till den vakanta skolpsykologtjänsten pågår.

4. Rektor ser över organisationen inför nästa läsår för att säkerställa ämnesbehörigheten.  

• Styrning och utveckling av verksamheten

Fem (5) skolor – Tosteröskolan, Stallarholmsskolan, grundsärskolan 1-6, grundsärskolan 7-9 och gymnasiesärskolan har fått föreläggande.

Detta handlar föreläggandet om:
Skolinspektionen konstaterar att skolorna har brustit i att systematiskt följa upp och analysera skolornas resultat, samt att genomföra utvecklingsåtgärder.

Så kommer vi att jobba med det:
1. Ett förbättringsarbete är påbörjat för att bättre följa upp och analysera skolans resultat samt att utveckla utvecklingsåtgärder.

2. I rektorsgruppen pågår ett arbete för att skapa en gemensam modell för sammanställning och analys av resultaten.

3. Införande av gemensam kompetensutveckling.

Vad händer nu?
Strängnäs kommun ska senast den 15 maj och 9 juni redovisa till Skolinspektionen vad som gjorts för att åtgärda de konstaterade bristerna. 

Uppdaterad 2017-03-22 av Marie-Louise Ramevik
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Utbildning & barnomsorg

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd:

Barn- och utbildning 

E-post till nämnd:

Barn- och utbildning 

Dokument

Skoldokument

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


Fronter - lärplattform 
Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >