Toppbild

Resultat enkäter i förskola och skola 2011

Utbildningskontoret genomförde under april och maj 2011 enkätundersökningar i följande verksamheter: 
  • Förskola (föräldrar)
  • Grundskola år 4-5 samt år 8 (elever och föräldrar)
  • Fritidshem - förskoleklass och år 2 (elever och föräldrar)
  • Gymnasiet år 2 (elever)  

 

Det är fjärde året kontoret genomför undersökningen. Undersökningarna omfattar samtliga förskolor och skolor i kommunen. Både kommunala och fristående verksamheter.

Totalt har 4371 svar inkommit, vilket är en liten ökning från 2010. 

För att mer överskådligt kunna presentera och analysera resultaten har index använts. Varje påstående (delfråga) och delområde ingår med lika “vikt” i respektive index.  För att kunna beräkna medelvärden har svarsalternativen värderats enligt. Stämmer mycket bra 4, stämmer bra 3, stämmer inte så bra 2 och stämmer dåligt 1 (vet ej svar räknas inte in). När det gäller mobbning är värdena omkastade då det är ett negativt påstående.

Utbildningskontoret konstaterar i sin analys av enkätresultaten bland annat att det finns vissa skillnader mellan hur yngre respektive äldre elever upplever sin lärandemiljö. Vidare finns skillnader mellan hur elever och vårdnadshavare upplever situationen, till exempel inom skolbarnsomsorgen.

Ett fortsatt utvecklingsarbete är påbörjat på enheterna, bland annat kring elevernas förståelse av det planerade och elever som inte får den hjälp och stöd som de skulle behöva och som de har rätt till.

Fortsatt analys mellan olika enheters arbetsmetoder och resultatutveckling är en viktig utgångspunkt för det framtida arbetet.

 

TILL ENKÄTERNA - KLICKA HÄR

Uppdaterad 2011-09-05 av Niklas Brate

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >