Toppbild

Resultat enkäter i förskola och skola 2014

Strängnäs deltar i Sveriges största elevundersökning

Strängnäs kommun genomförde under februari och mars 2014 enkätundersökningar i kommunala och fristående verksamheter.

Enkätundersökningen vände sig till:

  • vårdnadshavare med barn i förskolan
  • barn på fritidshem som går i förskoleklass och år 2
  • vårdnadshavare till fritidshemsbarn som går i förskoleklass och år 2
  • elever i grundskolan år 4, 5 och 8
  • vårdnadshavare till elever som går i grundskolan år 4, 5 och 8
  • elever som går i gymnasieskolan år 2


Det är sjunde året kontoret genomför undersökningen. Grundskolans enkätresultat skickas in till Sveriges kommuner och landsting, för att kunna jämföra kommunens resultat med enkätresultat i andra kommuner (se SKLs Öppna jämförelser här). I Öppna jämförelser – Grundskola 2014 kommer knappt 200 kommuner jämföra sig när det gäller elevernas syn på skolan och undervisningen. Sammanlagt har drygt 100000 elever i årskurs 5 och 8 svarat på frågorna och undersökningen är därmed den största i sitt slag.

Utbildningskontoret konstaterar i sin inledande analys av enkätresultaten bland annat att trygghetssiffrorna både för elever i år 4-5 och i år 8 är relativt konstanta. Drygt 90 % av eleverna i år 4-5 uppger att de känner sig trygga i skolan. För årskurs 8 är det resultatet drygt 88 %.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna i skolans arbete är att det finns en god återkoppling mellan lärare och elev i undervisningen. Elevernas kunskap om vad de behöver kunna för att nå målen är en viktig kugge i ett framgångsrikt skolutvecklingsarbete. Lika viktigt är det att läraren berättar för eleven hur det går för denne i skolarbetet. Därför är det glädjande att eleverna på gymnasieskolan beskriver en ökad förståelse för sin egen kunskapsutveckling. Drygt 78 % av eleverna uppger att de får veta hur det går för mig i skolarbetet i 2014 års enkätundersökning, en ökning med drygt tio procentenheter.

Ett pågående utvecklingsarbete på enheterna har i och med enkätresultaten fått ny näring. Ett tydligt fokus har lagts på elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande på grundskolan.

 

TILL ENKÄTERNA - KOMMUNTOTAL 2014 - KLICKA HÄR

Välj sedan önskad enkätrapport med hjälp av rullistan

 

Välj sedan önskad enkätrapport med hjälp av rullistan


Länk till varje förskolas och grundskolas enkätresultat finns på respektive enhets förstasida.
Länk till Förskolor och familjedaghem.
Länk till Grundskolor A-Ö.

 

Uppdaterad 2014-10-29 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >