Toppbild

Modersmålsstöd

Barn i förskolan erbjuds modersmålsstöd.

Enligt läroplanen för förskola (Lpfö98) ska förskolan sträva efter att alla barn som har annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Strängnäs kommun erbjuder, i mån av tillgång till modersmålslärare, modersmålsstöd inom förskola. Minst fem barn (3-5 år) krävs för att det ska bli en grupp. För minoritetsspråken gäller inte minimikravet på fem barn. Det ligger på vårdnadshavarnas ansvar att ta barnen till undervisningen.

 

Ansökan

Ansökan görs en gång och lämnas till den egna förskolan för beslut. En ny blankett för ansökan tas i bruk våren 2016. Av den anledningen behöver du/ni som vårdnadshavare lämna in en ny ansökan i år.

Vid övergång mellan förskola till grundskola, respektive från grundskola till gymnasiet behövs en ny ansökan.

Respektive förskolechef gör en bedömning om kraven för antagning är uppfyllda och fattar ett beslut. Ansökan med beslut lämnas sedan till samordnaren på Språkcentrum. Antagning till grupperna under läsåret sker i mån av plats.

Förskolechef ansvarar för att informera vårdnadshavare om beslutet samt vidarebefordra kallelse till start av undervisningen, alternativt om avslag på ansökan och skäl till det.

Ansökningsblankett finns på din förskola och på Språkcentrum.

Uppsägning

Uppsägningsblankett kan hämtas på respektive förskola eller på Språkcentrum. Blanketten ska lämnas till din förskola eller skickas till Språkcentrum.

 

Kontaktinformation Språkcentrum

Besöksadress: Kaserntorget 1 Thomasgymnasiet, plan 2 645 35 Strängnäs

Postadress: Språkcentrum Campus Strängnäs 645 80 Strängnäs

Tel. 0152 - 294 74 Webbplatswww.strangnas.se/sprakcentrum 

Uppdaterad 2017-01-29

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >